Novosti PKP 9

S tem obvestilom vas želimo na kratko seznaniti z devetim paketom mega korona zakona (PKP9 – ZIUPGT- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč v gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID -19).

Dne 13.07.2021 je bil v Uradnem listu številka 112/21 objavljen zgoraj omenjeni zakon, ki je začne veljati 14.07.2021.

 

Povzetek glavnih določb sprejetega zakona:

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA SKRAJŠANI POLNI DELOVNI ČAS (14. – 26. Člen)

 Veljavnost ukrepa je od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša do 31. 12. 2021.

Do izvajanja tega ukrepa so upravičeni tudi delodajalci, ki jim sredstva ne bodo dodeljena ali pa za njih ne bodo niti zaprosili.

Delodajalec lahko delo s skrajšanim delovnim časom (od 5 do 20 ur tedensko) odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni polni delovni čas in tudi delajo s polnim delovnim časom. Odreditev ni možna:

 • v času odpovednega roka,
 • ki je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas,
 • v treh mesecih od dneva nastopa delavca po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba in je vpisana v poslovni register pred 31.12.2020 ter zaposluje delavce za polni delovni čas,
 • po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela,
 • mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti. Opozarjamo vas, da te zadnje alineje prejšnji ukrepi niso vsebovali.

GZS in OZS ostro nasprotujeta tej omejitvi in se že dogovarjata z vlado o spremembi. Kakor hitro bomo dobili odgovor na to dilemo vas bomo o tem obvestili.

Do subvencije niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Pravice do povračila tudi ne more uveljavljati delodajalec:

 • če je nad njim uveden stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
 • nima poravnanih vseh zapadlih davčnih obveznosti na dan vložitve vloge,
 • nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev (REK-1) za obdobje zadnjih 5 let do oddaje vloge.

Višina nadomestila plače in višina subvencije

Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom. Za čas ko delavec ne bo delal pa mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz 137/7 člena ZDR -1 (80 % povprečne plače, ki jo je delavec prejel v zadnjih 3 mesecih).

Delodajalec bo prejel 80 % izplačanega nadomestila plače (II. Bruto) vendar ne več kot 928,10 eur.

Obveznosti delodajalca

Delodajalec mora delavcem:

 • redno izplačevati plačo,
 • v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 • ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
 • voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
 • če delavca pozove na delo s polnim delovnim časom o tem prehodno obvestiti ZRSZ.

Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je od 1.1.2021 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu v letu 2021 oziroma za leto 2021 obvestiti FURS  in prejeta sredstva vrniti.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plač

Delodajalci lahko oddajo vloge na ZRSZ v roku 15 dni od izdaje odredbe. Tisti delodajalci, ki so izdali odredbe pred uveljavitvijo tega zakona morajo vlogo na ZRSZ vložiti v 15 dneh od uveljavitve zakona (skrajni rok 29.07.2021). ZRZS odloči o vlogi v roku 15 dni.

Predhodno obveščanje zavoda o skrajšanem delovnem času ni potrebno, odredba se priloži k vlogi.

POMOČ ZA FINANCIRANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST (27.-32. Člen)

Upravičenci do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register do 31. maja 2021 in ki na dan uveljavitve zakona opravlja kot glavno ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po standardni klasifikaciji dejavnosti opravlja eno izmed spodaj navedenih dejavnosti:

11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)) 
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340  Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost – v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.001 Dejavnost igralnic
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292  Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Zakon navaja še pogoje:

 • da upravičenec dejavnost zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu,
 • ima vsaj enega zaposlenega,
 • če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020. Ta pogoj je enak kot je bil do sedaj za vse oblike pomoči iz različnih PKP zakonov.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eur na zaposlenega. Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo od 1. 9. do 30. 9. 2021. FURS bo izplačal pomoč do 20. 10. 2021. Delodajalci bodo regres potem izplačali (če ga še niso) najpozneje do 30. 10. 2021.

Upravičenost bodo vračila regresa bodo dokazovali s oddanim Rek obrazcem.

BONI ZA IZBOJŠANJE GOSPODARSKEGA POLOŽAJA NA PODROČJU GOSTINSTVA, TURIZMA, ŠPORTA IN KULTURE(43. – 44. člen)

V skladu z zakonodajo je bon unovčljiv za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičenci do bona so osebe s stalnim prebivališčem v RS na dan 30.06.2021. Polnoletne osebe so opravičene do bonov v višini100 eur, mladoletne osebe pa do višine 50 eur.

Ponudniki storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

 • vpisan v Poslovni register Slovenije in
 • opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih dejavnosti:
03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Bone bo mogoče izkoristiti do 31.12.2021.

Povračilo sredstev s strani FURSA na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh po datumu unovčitve bonov.

Na kratko smo vam predstavili novosti iz zadnjega PKP zakona.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na razpolago.

 

Sun Gornja Radgona d.o.o.
Ivica Močnik