Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru 2021 ne smete zamuditi

Do 11. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2021 in trimesečno obdobje julij-avgust 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2021 in trimesečno obdobje julij-avgust 2021

Do 15. 10.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2021)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2021
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2021; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za september 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 10.2021
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za september 2021, plačilo do 20. 10.2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za september 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 10. 2021
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2021

Do 18. 10.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2021

Do 20. 10.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2021
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2021
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za september 2021
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2021
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje julij-september 2021
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2021
 • Obrazec DDV-O za september 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2021 (op. plačilo DDV je 29. 10.)
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 38,68 EUR)

Do 21. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2021 (začetek vnosa 14. 10.)

Do 29. 10.

 • obrazec DDV – O – Obračun in plačilo DDV za september 2021 in za obdobje julij – september 2021
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2021

Do 31. 10.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2021– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2021

Do 2. 11.

 • sicer do 31. 10. – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2021 izplačani samostojno
 • sicer do 31. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2021