Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juliju 2022 ne smete zamuditi

Do 11. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2022 in trimesečno obdobje april – junij 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2022 in trimesečno obdobje april – junij 2022
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2022 do junija

Do 15. 7.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2022
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juniju 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za junij 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.7.2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za junij 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.7.2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno
 • zavarovanje (OPSVD) za junij 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.7.2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2022

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2022
 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 20. 7.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2022
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2022
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o
 • tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za junij 2022
 • obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2022
 • obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2022
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje april – junij 2022
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2022 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2022
 • Obrazec DDV-O za junij 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2022 (op. plačilo DDV je 29.7.)

Do 21. 7.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 14.7.)

Do 29. 7.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za junij 2022 in za obdobje april do junij 2022
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2022

Do 31. 7.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2022