Pregled datumov in obrazcev, ki jih v avgustu 2022 ne smete zamuditi

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2022
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2022

Do 16. 8.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2022
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost, za julij 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 22. 8. 2022
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2022(OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 8. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za julij 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 8. 2022

Do 18. 8.

 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2022
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za julij 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2022
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7. (začetek vnosa 11. 8.)

Do 19. 8.

 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2022
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2022
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2022
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2022

Do 22. 8.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2022
 • Obrazec DDV-O za julij 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2022 (op. plačilo DDV je 31.8.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za april 2022 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 23. 8.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 31. 8.

 • obrazec DDV – O – Obračun in plačilo DDV za julij 2022
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2022
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2022
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2021
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2021
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2022 izplačani samostojno